تکنولوژی

تکنولوژی های مورد استفاده در تولید محصولات ( شامل سه بخش میباشد )

الف) بخش ذوب 

ب ) پالایش 

ج ) پِرس